A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy növelni tudja a felhasználói élményt. Erről bővebben az adatvédelmi nyilatkozat oldalon olvashat.

Rendben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és kezelési szabályzat 

 

I. Szabályzat célja 

 

Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a 

MÁRLEX-2003 Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 111.; elektronikus levelezési cím: info@modcode.hu; adószám: 13170914-2-09; továbbiakban: 

„Adatkezelő”) www.modcode.hu oldal üzemeltetésével és a honlapon tárolt adatok kezelésével, 

felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket. 

Kijelentjük, hogy jelen Szabályzat a hatályos magyar jogszabályok, különösen az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak megfelelően került kialakításra. 

 

Jelen Szabályzat a www.modcode.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói 

és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő 

felek (továbbiakban: Igénybevevő), az Adatkezelő részére megadott adatainak nyilvántartására és 

kezelésére vonatkozik. 

 

II. Fogalmak 

 

Fogalmak: 

●adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége, 

●adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, 

●adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi, 

●adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 

művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is, 

●adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

●adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése, 

●adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik, 

 

 

●adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges, 

●adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 

összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 

lehetetlenné tétele, 

●harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

●hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

●különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 

érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális 

életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, 

●nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik, 

●személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 

tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg 

egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

●tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

III. Igénybevevő személyes adatainak kezelése 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján személyes adat akkor kezelhető, ha 

○ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

○azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

 

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő 

regisztráció, valamint a www.modcode.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. 

Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy 

elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak 

az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú 

felhasználásához, valamint elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen 

Szabályzatban foglaltakat. Az Igénybevevőnek a szolgáltatás megrendelése során megadott adatait, 

mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a 

 

 

szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése céljából kezeli. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel. 

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az Igénybevevő 

önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, 

telefonszám, e-mail cím) az Igénybevevő részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és 

fejlesztéséhez), továbbá jelen Szabályzatban meghatározott célok elérése miatt van szükség.​

Adatainak önkéntes megadásával Igénybevevő kifejezetten hozzájárul azoknak a fenti célok 

érdekében történő felhasználásához. Az Adatkezelő a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, 

csak addig tárolja az Igénybevevő személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása 

érdekében indokolt, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonják. 

 

Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a 

szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának 

növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, 

piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az Igénybevevő megtilthassa. 

 

Az Igénybevevők általrendelkezésre bocsátott személyes adatokkal kapcsolatosan Adatkezelő minden 

szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind 

a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát 

offline adatkezelés) során. 

 

Adatkezelő tevékenysége során személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő 

személyek férhetnek hozzá. 

 

A személyes adatot törölni kell, ha: 

○kezelése jogellenes, 

○az érintett kéri, 

○az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki, 

○az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, 

○azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

 

IV. Adatkezelő adatai 

Cégnév: MÁRLEX-2003 Kft.​

Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 111. 

Ügyvezető: Varga Zsolt László​

Adószám: 13170914-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-09-010222 

E-mail cím: info@modcode.hu 

 

 

 

V. Igénybevevő személyes adatainak kiadása 

 

Az Adatkezelő az Igénybevevő által megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem adja át,  

továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre 

jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. 

 

Az Igénybevevő a szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel 

együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait Adatkezelő átadja 

kizárólag azon célokra, amely célra az adatok kezelésére maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben 

az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet 

értesíti. Igénybevevő hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy Adatkezelő az Igénybevevő által 

megadott személyes adatokat adatfeldolgozó részére továbbíthassa. 

Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A 

szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely 

adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. 

 

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 

különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az 

érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett 

közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok 

tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 

 

VI. Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei 

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az 

Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az 

Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által 

meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, 

törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása 

során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést 

nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a MÁRLEX-2003 Kft, külön adatfeldolgozót 

Adatkezelő nem alkalmaz. 

 

VII. Adatkezelő által kezelt és felhasznált adatok 

 

 

 

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, 

telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok. 

 

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből 

származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték 

meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás 

igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken 

felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett 

elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, 

amennyiben megrendelő ahhoz kifejezetten hozzájárul. 

 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes 

azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve 

azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem 

kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel 

kapcsolat természetes személlyel. 

 

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat Adatkezelő nem egészíti ki és nem 

kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben 

különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag 

a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg. 

 

 

VIII. Igénybevevő jogai és kötelezettségei 

 

Igénybevevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 

 

Az Igénybevevő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok 

hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a 

szolgáltatások teljesítése céljából, és e Szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük „kötelező” jelleggel 

megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel 

kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a 

megrendelés sikerrel nem zárulhat. 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 

○a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el, 

 

 

○a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

○a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

A megrendeléssel az Igénybevevő elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte,  

és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a megrendelése az 

adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

 

 

IX. Adatkezelő kötelezettségei 

 

Az Igénybevevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, 

közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

 

Az Igénybevevő tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam 

külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés 

érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy 

mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás 

megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő az adatvédelmi biztost 

évente értesíti. 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó Szabályzatán bármikor 

egyoldalúan változtasson, de vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti 

honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az Adatkezelő 

portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a 

valóságos gyakorlatot tükrözi. 

 

A valóságnak meg nem felelő adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – az érintett tiltakozását köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

 

 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő 

köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az 

adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az 

Adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - 

bírósághoz fordulhat. 

 

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 

illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

 

X. Kiskorú személyek adatainak kezelése 

 

Az Adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, 

ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. 

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak 

abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető 

formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésére. Ilyen 

felhatalmazás hiányában 14 éven aluli személyek adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek 

hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni). 

 

XI. Sütik (cookie) használata 

 

Adatkezelő a Honlapon sütiket (cookie-kat) alkalmaz. A cookie-k betűből és számokból álló  - titkos 

és véletlenül generált - információcsomagok, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének 

merevlemezén tárolásra kerülnek. Segítenek abban, hogy a Honlap üzemeltetése során a felhasználók 

viselkedését kutathassák, megmutatják, hogy a Honlap mely részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a 

reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A Honlap üzemeltetője egyes 

esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.   

 

Igénybevevő a sütik (cookie-k) használatának elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Honlapon 

bizonyos beállításai elmentésre kerüljenek, azok megkönnyítsék a Honlap használatát. A sütik 

(cookie-k) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó 

azonosítására. 

Ezek a sütik (cookie-k) nem alkalmasak arra, hogy az Honlap látogatóját azonosíthassák, csak a 

Honlapot látogatók számítógépének felismerésére alkalmasak. A sütik (cookie-k) nem alkalmasak 

programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és 

egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt. 

​ 

A Honlapot látogató böngészőjének beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy 

 

 

visszautasítja-e a sütiket (cookie-kat). Ha a sütik (cookie-k) beállításait szeretné kezelni a Honlapot 

látogató személy, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében.  

Ha úgy dönt Igénybevevő, hogy visszautasítja a sütiket (cookie-kat), a Honlap üzemeltetője nem tudja 

biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a Honlapon. 

 

XII. a Honlapon használt sütik (cookie) fajtái 

 

A Honlapon működnek annak használatához nélkülözhetetlen sütik (cookie-k), melyek lehetővé teszik 

a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek elfogadásának hiányába a Honlap számos funkciója 

nem lesz elérhető az annak szolgáltatásait igénybe vevő személy számára. 

 

A honlapon működnek továbbá a felhasználói élményt javító sütik (cookie-k), melyek  információkat 

gyűjtenek a Honlap szolgáltatásait igénybe vevők felhasználói szokásairól, például, hogy mely 

részeket látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a Honlapról. Ezek a sütik (cookie-k) 

nem gyűjtenek a látogatótól azonosító információkat, névtelen információkat dolgoznak fel. Az 

ezekből nyert adatokat a Honlap teljesítményének és a felhasználói élmény javítására használja a 

Honlap üzemeltetője.  

 

XIII. Közvetlen kapcsolatot biztosító szolgáltatások a Honlapon 

 

A Honlapon található „Visszahívást kérek” gomb megnyomásával az Igénybevevő közvetlen 

visszahívást igényel az Adatkezelőtől az általa korábban megadott elérhetőségen. Adatkezelő vállalja, 

hogy az ilyen módon leadott igénylésre 15 napon belül telefonon felveszi a kapcsolatot 

Igénybevevővel.  

 

A Honlap lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy az Igénybevevő közvetlenül üzenetet küldjön az 

Adatkezelő részére. Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen módon megküldött üzenetre 15 napon belül 

válaszol az Igénybevevő által megadott e-mail címre. 

 

 

 

Debrecen, 2017. November 18.  

MÁRLEX-2003. Kft. adatkezelő, üzemeltető